ביטול הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאיננה דירה יחידה 

עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

ממשלת ישראל החליטה ביום 05.06.11 להורות לשר האוצר לתקן את הוראת הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים, כך שגם לאחר תיקון החוק יוכל הנישום לקבל פטור במכירת דירת מגורים נוספת שלו, ובלבד שהתקופה בגינה יינתן הפטור לא תכלול את כל התקופה שבגינה כבר קיבל פטור בעת שמכר דירת מגורים אחרת.

הרקע להחלטת הממשלה הינו רצונה להגדיל את היצע הדירות בשוק הנדל"ן ובכך להוזיל את מחירי הדירות, אך לדעתנו ספק אם יתרונותיה של החלטת הממשלה עולים על חסרונותיה. אכן, ייתכן שבטווח הקצר ההחלטה תגרום למימוש של דירות מגורים ואולם בטווח הארוך ההחלטה תגרום לעצירת מימושים ולעליית מחירי הנדל"ן בשל תוספת מס השבח על המוכרים ובשל הקטנת ההיצע. יתרה מזו. הגדלת מס הרכישה על דירה שנייה יחד עם הגדלת נטל מס השבח על מוכרי דירות תחזיר אותנו לתקופה חשוכה של נטל מס גבוה במיוחד אשר יוצר מניע לדיווחים שאינם אמת ולשוק שחור בענף. כתוצאה מכך צפויות להיפגע הכנסות המדינה ממס רכישה.

לדעתנו, כמו בעניינים אחרים, צמצום הוראות הפטור איננו אלא ניצול הזדמנות צינית של המצב על מנת להעצים את נטל המס בישראל ועל מנת להעשיר את הכנסות המדינה ממיסים באצטלה של הצורך להגדיל את היצע הדירות בשוק הנדל"ן.

מכאן להחלטה לגופו של עניין:
1. תוקף ההחלטה הינו מיום 01.01.2003 (להלן: "המועד הקובע").
2. סעיף הפטור של מכירת דירה יחידה יישאר על מקומו.
3. סעיף 49ב'(1) לחוק מיסוי מקרקעין, הוא הסעיף המאפשר מכירת דירת מגורים בפטור כל ארבע שנים, יבוטל החל מהמועד הקובע ובמקומו יחוקק סעיף פטור חדש.
4. במקום סעיף הפטור המאפשר מכירת דירת מגורים בפטור מלא כל ארבע שנים יחוקק סעיף חדש אשר מאפשר מכירת דירה בפטור כל 18 חודשים, ובלבד שהתקופה בגינה יינתן הפטור לא תכלול תקופה שבגינה הנישום כבר קיבל פטור בעת שמכר דירת מגורים אחרת.
5. על מנת למנוע מיסוי רטרואקטיבי ביחס לתקופה שעד למועד הקובע נקבע, כי במכירת דירת מגורים מזכה בפטור לאחר המועד הקובע, יחושב השבח בצורה ליניארית וכל השבח היחסי עד למועד הקובע לא יחויב במס, גם אם על פי סעיף 49ב'(1) לחוק החדש היה צריך להיות מחויב במס, ובלבד שהדירה הייתה דירת מגורים מזכה לפני 31.12.02.


קישור להחלטת הממשלה מיום 05.06.11:

https://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/50D1D6CF-8519-4066-A97A-0F6A5647BBA9/0/govmes050611.doc