רשות המיסים מצפצפת על בית המשפט המחוזי

מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

באופן עיקבי ושיטתי רשות המיסים איננה מיישמת את פסקי הדין של בית המשפט המחוזי כאשר היא מגישה עליהם ערעור לבית המשפט העליון, זאת למרות שההלכה של בית המשפט המחוזי מחייבת גם את רשות המיסים כל עוד אין הלכה אחרת בתוקף. כך היה בעניין אלקה, כך גם בעניין חגי כץ, וכך גם בעניין שרל שבתון. במאמרי זה אתמקד בעניין שרל שבתון ובהפרת ההלכה שנפסקה בו על ידי פקידי השומה, תוך גרימת עוגמת נפש רבה לציבור הנכים בישראל ונזקים רבים.

פסק הדין בעניין שרל שבתון, אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב קובע, כי נכה אשר מקבל מענק פרישה זכאי לפיצויי פיטורין כמו כל נישום אחר, ואת יתרת מענק הפרישה הנכה זכאי לפרוס על פני שש שנים (שוטף ועוד חמש שנים קדימה), לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה, כשבכל שנה ושנה הנכה זכאי לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה ביחס לסכום של כחצי מיליון ש"ח.

מאחר שהח"מ ייצג את מר שרל שבתון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בחרתי להתמקד בו, הואיל והפרקליטות הגישה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. חרף הגשת הערעור הרי שעל פי פסק הדין המנחה אשר ניתן בבית המשפט העליון בבג"צ 653/83 מבע נ' סגן שר האוצר, פ"ד לט(3)29, הרי שפסק הדין של בית המשפט המחוזי הינו בעל תוקף משפטי מחייב, כל עוד אין הלכה אחרת, וכך נפסק שם:

"אם רואים בפסקי-דין של בתי-משפט מחוזיים גורם מנחה ומכוון את בתי המשפט בדרגות נמוכות יותר ואת כלל הציבור, יש לראותם כמנחים, גם כשאין הם חלוטים. התקופה בין הגשת הערעור לבין הדיון וההכרעה בו עלולה להימשך זמן רב. במשך תקופה זו על הציבור ועל שלטונות המס לדעת כיצד לכלכל צעדהם. אין זה סביר, שבזמן זה יתעלמו מקיומו של פסק הדין. העובדה, שההלכה בו עלולה להשתנות בפסק-דין של בית המשפט העליון, אינה צריכה לפגום במעמדו, כל עוד היא לא נהפכה. גם הלכה של בית המשפט העליון עלולה להתהפך בדיון נוסף, אך אין הדבר גורע מתוקפה, כל עוד היא לא נהפכה."

לאור האמור לעיל תוקפו של פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין שרל שבתון מחייב גם את רשויות המס, אפילו הוגש על ידן ערעור על פסק הדין. חרף האמור לעיל רשויות המס נוהגות להתעלם מפסקי דין של בית המשפט המחוזי כאשר מוגש על ידן ערעור לבית המשפט העליון, וכך גם הפעם. לח"מ פנו מספר נישומים נכים אשר פקידי השומה לא הסכימו ליישם לגביהם את חישוב המס בהתאם לפסק הדין בעניין שרל שבתון.
במקרה כאמור מומלץ לפתוח בהליך משפטי מיידי כנגד פקידי השומה, ולדרוש יישום מיידי של פסק הדין המחייב בעניין שרל שבתון.

חשוב להדגיש, כי בעניין שרל שבתון פקיד השומה השיב לשרל שבתון את המס אשר שולם על ידו ביתר, וזאת רק לאחר שהח"מ הודיע לפקיד השומה, כי הוא עומד להגיש כנגדו תובענה על ביזיון פסק דין.

המסקנה היא שאסור לנכים לחשוש מההתעמרות השיטתית והעיקבית של פקידי השומה בהם. פקידי השומה רשאים, לכל היותר, לדרוש בטוחה להנחת דעתם כתנאי להשבת המס לנכה, למקרה שערעור המדינה על פסק הדין בעניין שרל שבתון יתקבל, אך לא יותר מזה. אי השבת המס על ידי פקיד השומה לנכה, וההתעלמות המופגנת והמוחצנת של פקידי השומה מפסק הדין בעניין שרל שבתון, איננה אלא הפרה גסה ובוטה של הוראות פקודת מס הכנסה שעל שמירתה הם מונו.

בנוסף לאמור לעיל הח"מ סבור, כי הנכה רשאי אף להגיש תובענה נזיקית במישור האישי כנגד כל פקיד שומה אשר איננו מיישם את הלכת שרל שבתון ומעכב לו בכוח החזרי מס, כיוון שמדובר בחריגה מסמכות של פקיד השומה, וזאת הואיל ופקודת מס הכנסה איננה מסמיכה את פקיד השומה להתעלם מפסקי דין של בית המשפט המחוזי כל עוד אין פסיקה אחרת בתוקף.

באשר לטיב הבטוחה שיש להפקיד כתנאי להשבת המס, הרי שזהו נושא נפרד לדיון, אך נציין כי קיים תקדים שבו נקבע, כי פקיד השומה יכול להסתפק בהערת אזהרה על נכס מקרקעין, ואין כל חובה מצד הנישום להעמיד לטובתו ערבות בנקאית אוטונומית. מיותר לציין, כי מתן הערת אזהרה על נכס מקרקעין לטובת פקיד השומה איננה כרוכה בעלויות לנותן הבטוחה, כאשר מנגד, הנכה יכול בינתיים לעשות שימוש בכספי החזר המס על מנת להשיא את תשואתו עליהם, ולעיתים אף במסלולים פטורים ממס לחלוטין.

לאחרונה, השופט אלטוביה מגן, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, גילה גישה רעננה ומתקדמת, והתיר ביום 03.04.08 בעמ"ה 1213/04 ניכוי חלקי של הוצאות מטפלת, מועדונית ומעון יום, כהוצאה בייצור הכנסה לצורכי מס הכנסה.

רשות המיסים נחפזה להודיע, כי בכוונתה להגיש ערעור לבית המשפט העליון, ולפיכך בכוונתה שלא לכבד את תוצאות פסק הדין בנושא ניכוי הוצאות השגחה עד הכרעה בערעור.
שוב נתקל הנישום המסכן בהתנהלות בריונית מצד רשות המיסים, בלתי חוקית בעליל, אשר יש בה משום הפרה של כללי המשפט המינהלי. חשוב להדגיש, כי הגשת ערעור לבית המשפט העליון על ידי רשות המיסים איננה מעכבת את ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי, ואיננה מתירה לרשות המיסים שלא לכבד את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ביחס לנישומים אחרים שההלכה רלבנטית לגביהם.

עוד יודגש, כי פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בערעור מס איננו ניתן לעיכוב ביצוע, והוא מיושם בדווקנות על ידי רשות המיסים כנגד הנישום. עיכוב ביצוע פסק דין של בית המשפט המחוזי בענייני מיסים ניתן לנישומים במקרים נדירים בלבד, ולכך יוקדש מאמר נפרד.
מיותר לציין כי רשות המיסים ממהרת ליישם הלכות של בית המשפט המחוזי אשר נוחות לה, וזאת באופן רוחבי לגבי כלל הנישומים שלגביהם ההלכה רלבנטית.

חזרה לדף מאמרים בנושא מיסים כללי