ביטול מס המכירה ושינוי שיעורי המס המוגבלים

מאת: עוזי שוחט עו"ד (רו"ח)

מס המכירה, אשר חוקק כתחליף תקציבי של מס הרכוש אשר שיעורי המס שלו אופסו בשעתו, בוטל סוף סוף. מלכתחילה, מס המכירה נולד בחטא קדמון, ולא היתה לו כל הצדקה. הוא שולם בלי לקשר לקיומו של רווח בעסקה, וככזה, הוא היה נטל נוסף כל כתפי הציבור, בדיוק כמו מס הרכישה שהפך להיות מקור תקציבי עצמאי.

ביטול מס המכירה הינו רטרואקטיבי, ביחס לכל סוגי העסקאות והמכירות אשר נעשו בזכויות במקרקעין או באיגודי מקרקעין החל מיום 01.08.07.

שינוי נוסף ומשמעותי נעשה עם אישור הצעת החוק ביחס לביטול הדרגתי של שיעורי מס השבח המוגבלים. לשיעורי מס שבח מוגבלים אלו זכאים אלו אשר מימשו את זכויותיהם במקרקעין אשר נרכשו על ידם לפני שנת מס 1960, והם נעים בין 12 אחוזים, למי שרכש את זכויותיו עד שנת 1948 עד 24 אחוזים למי שרכש את זכויותיו בשנת 1960.

שיעורי מס שבח מוגבלים אלו בוטלו, כאשר הביטול הינו בהדרגה, באופן הבא:

החל משנת 2011 שיעור המס המוגבל יעלה באחוז לכל שנה. החל משנת 2013 שיעור המס
המוגבל יעלה בשני אחוזים כל שנה.

תקרת שיעור מס השבח המוגבל ליחידים הינה 20 אחוזים ולחברה 25 אחוזים.

לאור השינוי בשיעורי מס השבח המוגבלים טוב יעשו מי שרכשו את זכויותיהם במקרקעין בשנות המס ההיסטוריות אם יקבלו יעוץ מתאים לשם מימוש אופטימלי של נכסיהם תוך ניצול שיעורי המס המוגבלים.

חזרה לדף מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין