פורסם תזכיר חוק לביטול הפטור במכירת דירת מגורים שנייה

עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

תזכיר החוק מיום 28.06.11 מציע לשנות את הסדר המיסוי החל כיום במכירת דירות מגורים בידי מי שיש לו מספר דירות, החל משנת המס 2013, כך שיוענק פטור ממס שבח במכירתה של דירת מגורים מזכה אחת בלבד לגבי כל תקופת זמן נתונה.

בעת הדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת דירה מזכה יודיע המוכר אם בחר, כי יחושב לגביה פטור ממס שבח בשל תקופת שבח נבחרת, שלא תפחת מחמש שנים, או בשל התקופה שמיום הרכישה של הדירה ועד ליום מכירתה לפי התקופה הקצרה. למוכר נתונה האפשרות שלא לקבל את הפטור במכירת הדירה כדי לשמר את הפטור לגבי אותה תקופת שבח במכירת דירה מזכה אחרת בעתיד.

בשל אותה תקופת שבח נבחרת יהיה המוכר זכאי לפטור על דירה אחת בלבד. לפיכך יתר דירותיו תהיינה חייבות במס במכירתן ביחס לתקופת השבח הנבחרת שסומנה במכירת הדירה האחרת כתקופה פטורה.

תנאי לפטור בגין תקופת שבח נבחרת הוא כי המוכר לא מכר דירת מגורים מזכה אחרת בשמונה עשר החודשים שקדמו למכירת הדירה הפטורה.

על מנת למנוע תחולה רטרואקטיבית של הסדר המיסוי החדש נקבע לגבי דירות מגורים שהיו בידי המוכר ביום 1 בינואר 2013 ונמכרו לאחר מכן, בהיותן דירות מזכות, כלהלן:

1. דירה שלא הייתה דירה מזכה ביום 1 בינואר 2013 - תחויב במס בשל כל תקופת השבח שמיום רכישתה ועד יום פרסום התיקון. המוכר לא יוכל לבחור את התקופה האמורה כתקופת שבח נבחרת.

2. כל הדירות של המוכר שהיו דירות מזכות לפני 1 בינואר 2013 - ייהנו מפטור ממס של תקופת שבח נבחרת שמיום רכישתן ועד ליום 1 בינואר 2013.


תזכיר החוק מחמיר מאוד עם מי שבונה דירת מגורים ובבעלותו דירת מגורים אחרת. נישום כזה לא יוכל לקבל פטור במכירת הדירה שאותה בנה, אלא אם יחזיק בדירה שאותה בנה משך שש שנים לפחות מיום סיום בנייתה.