החזר מס רכישה לחוכר מקרקעין שלא מימש אופציה להארכת תקופת החכירה

מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

סוגיה זו הובאה לפתחו של בית המשפט העליון בע"א 10846/06 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין רחובות (פורסם בנבו, 23.12.2010).
הערעור לבית המשפט העליון הוגש על ידי חברת בזק לאחר שועדת הערר בראשות כבוד השופט בדימוס ע' זמיר דחתה פה אחד את הערר וקבעה, כי בזק איננה זכאית להחזר מס הרכישה ששילמה.

העובדות בתמצית הן כדלקמן: בין בזק לבין חברת לוינשטיין נכרת חוזה להשכרת שטחי משרדים ומקומות חניה בבניין בראשון לציון לתקופה בת תשע שנים ואחד עשר חודשים (להלן: "תקופת השכירות"), כאשר בהסכם ניתנו לבזק שתי אופציות להארכת תקופת השכירות, בנות חמש או עשר שנים כל אחת. בתום תקופת השכירות בחרה בזק להשיב את החזקה בנכס לחברת לוינשטיין ולא לממש את האופציות שעמדו בפניה.

לטענת בזק יש להשיב לה את מס הרכישה ששילמה, מאחר שתקופת שכירות הקצרה מ – 10 שנים איננה נכללת במונח "חכירה לתקופה" כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, ולפיכך לא התגבשה מכירה של "זכות במקרקעין" מסוג חכירה. בית המשפט העליון דחה טענה ראשונה זו של בזק, וקבע, כי יש להביא בחשבון מראש את תקופות האופציה לצורך בחינת החבות במס ואין לאפשר לחוכר להוכיח בדיעבד, כי לא מימש את זכות הברירה שניתנה לו בהסכם ובכך לסתור את האמור בהגדרת המונח "חכירה לתקופה".

עם זאת, בית המשפט העליון בראשות כבוד השופטת א' חיות קיבל את טענתה השנייה של בזק וקבע, כי מכוח סעיף 102 לחוק אשר כותרו "החזרת מס בביטול מכירה" בזק זכאית להשבת מס הרכישה אשר שולם על ידה: "קשה לקבל גישה לפיה כל עסקת אופציה במקרקעין הנקשרת בין צדדים נועדה לתכלית אחת ויחידה והיא תכנון מס והתחמקות מתשלומו. המודל של עסקאות אופציה הוא מודל מוכר ולגיטימי בעולם העסקים ולא רק בתחום המקרקעין ואם בחר המחוקק להתמודד עם אופציות בתחום זה באמצעות סעיף אנטי תכנוני מרחיב, ראוי להותיר פתח להשבת המס מקום שמתברר בדיעבד כי מדובר בעסקה אמיתית ולגיטימית ובאופציה שלא מומשה". בית המשפט העליון דחה את טענת הפרקליטות אודות התיישנות החזר המס וגם בהקשר זה העדיף את הפרשנות הכלכלית על פני פרשנות טכנית ופרוצדוראלית.

השופטת א' חיות התייחסה בפסק דינה להשלכה של קביעה זו על שלטונות המס: "אכן השבת המס במקרים כאלה... עשויה ליצור קשיים לא מבוטלים מבחינת שלטונות המס..., אך דומני כי אימוץ הגישה הדוגלת בכך שאין להשיב את המס אף אם מסתבר בדיעבד כי העסקה ההונית שאותה ועד החוק למסות לא קמה על רגליה, חוטא לתכלית החקיקתית שביסוד חוק מיסוי מקרקעין". גם השופטת מ' נאור התייחסה לנקודה זו באומרה, כי "אין גם להניח כי מספר המקרים בהם לא ימומשו אופציות כך שתהא זכאות להחזר הוא כה רב, כך שתהיה לו השפעה של ממש על קופת הרשות, שלשיטת חברה תכלכל צעדיה מתוך הנחה שהכסף כבר נמצא בקופתה."

חשוב להדגיש, כי לפסק הדין הנ"ל השלכה ישירה גם על זכויות המחכיר, אשר זכאי לדרוש השבת מס השבח אשר שולם על ידו, במידה ששולם, בגין תקופת האופציה שטרם מומשה.

כמו כן, מאחר שבית המשפט העליון לא התנה את החזר המס בכך שתקופת השכירות תפחת מהתקופה הנכללת בהגדרת "זכות במקרקעין", יוצא שכל תקופת אופציה אשר לא מומשה, מאפשרת דרישה להחזר מס רכישה ומס שבח, בלי קשר לשאלה האם תקופת השכירות שמומשה בפועל עברה את התקופה המינימאלית בהגדרת זכות במקרקעין (נכון להיום – 25 שנים).

פסק הדין הולך בעקבות המגמה המעדיפה פרשנות תכליתית של תשלום מס אמת על פני יצירת עיוותים בתשלום המס בשל טענות פרוצדוראליות גרידא.