בתי המשפט
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו בשא000442/04
בתיק עיקרי: תע 28/94
בפני: כב' השופט יהודה זפט תאריך: 23/11/2005


בעניין: שאלי שאלתיאל (פייגין)
ע"י ב"כ עו"ד ישי בית און המבקשת

נ ג ד

אסתר שאלתיאל ו-10 משיבים פורמליים אחרים
ע"י ב"כ עו"ד עוזי שוחט המשיבה

החלטה

ב-17.2.94 ניתן בבית משפט זה צו קיום צוואת אביה המנוח של המבקשת. בצוואה הנחיל המנוח את כל עזבונו לאשתו – המשיבה.
בחלוף למעלה מ-10 שנים מאז קויימה הצוואה הגישה המבקשת בקשה לבטל את צו קיום הצוואה ואת הצוואה עצמה בשל פגמים שונים אותם היא מפרטת בבקשתה.

לפני בקשה לצו זמני האוסר על המשיבה לעשות שימוש בכספי ובנכסי העזבון.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי לדחות את הבקשה, ואלה נימוקי החלטתי:

א. המבקשת אינה מציעה הסבר כלשהו לשיהוי של למעלה מעשר שנים בפנייתה לבית המשפט. שיהוי זה כשלעצמו מעמיד בספק רב את סיכויי הצלחת בקשתה לביטול הצו הקיים.
השיהוי גם מצביע על חוסר דחיפות במתן הסעדים הזמניים המבוקשים.

ב. התשתית הראייתית לתמיכה בטענות המבקשת נגד תוקף הצוואה ונגד תוקף צו הקיום רעועה, ואני נמנע מהנמקה מפורטת תוך הפניה להנמקת רשם בית המשפט לענייני משפחה בהחלטתו נספח ה לתשובת המשיבה.

ג. אפילו תאמר שקיימת עילה לביטול הצוואה שקויימה, המבקשת עצמה אינה מערערת על תוקפה של הצוואה שקדמה לה, וגם על פי צוואה זו הנחיל המוריש את עזבונו למשיבה, וממילא אין יסוד למתן צווים זמניים המגבילים את המשיבה לעשות בנכסיה תוך פגיעה בזכות היסוד שלה להגנה על קנייניה.

ד. המבקשת טענה בבקשתה כי בהליכים בינה ובין אחיה בית המשפט הוציא נגד האח צו זמני להגבלת השימוש בנכסים, וצרפה את העתק תביעתה נגד אחיה, ועמוד אחד מהחלטת רשם בית המשפט לענייני משפחה (נספח כד).

המבקשת נמנעה מלציין בבקשתה כי הצו שניתן נגד אחיה במעמד צד אחד בוטל לאחר דיון במעמד הצדדים, ונמנעה מלצרף את ההחלטה במלואה.

מעיון בתביעת המבקשת נגד אחיה עולה כי הטענות המועלות בבקשה לביטול הצוואה הועלו כבר בתביעה נגד האח, ורשם בית המשפט לענייני משפחה דן בהן במפורט ומצא שאין בהן תשתית ראויה לביסוס סעדים זמניים.
משראתה המבקשת להזכיר בבקשתה את ההליכים בהם נקטה נגד אחיה ואת הצו להגבלת השימוש בנכסים, היה על המבקשת לציין, כי הצו בוטל לאחר דיון במעמד הצדדים, והיה עליה להביא את החלטת הרשם במלואה, ולא להסתפק בצירוף הקטע הנוח לה.
מחדלה זה של המבקשת עולה כדי אין נקיון כפיים ברמה המצדיקה כשלעצמה את דחיית הבקשה.

הבקשה נדחית.

המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של -.25,000 ₪.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום י' בכסלו, תשס"ה (23 בנובמבר 2005) בהעדר הצדדים.