החלטת מע"מ על שינוי סיווג חייבת במתן זכות שימוע

מאת: עוזי שוחט, עו"ד (רו"ח)

חברת ב.י.ס.ט. עתרה לבית המשפט המחוזי כנגד מנהל מע"מ נתניה * סיווג החברה שונה ללא מתן הזדמנות לשימוע * בית המשפט ביטל את החלטת מע"מ והורה לערוך לעותרת שימוע לפני קבלת החלטה

חברת ב.י.ס.ט. ביזנס אינפורמיישן סיסטמס טכנולוג'י בע"מ, באמצעות עו"ד עוזי שוחט, עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לבטל את החלטתו של מר זאב פורת לשנות את סיווגה בטענה שהופרה החובה ליתן לה זכות התנגדות לפני מתן ההחלטה. עו"ד עוזי שוחט טען, כי לא נמסר לו כל חומר החקירה ששימש כבסיס להחלטה אודות שינוי הסיווג.

נציגי מע"מ טענו כי החלטת מנהל מע"מ, בדבר שינוי סיווג של חייב במס לפי החוק, אינה כרוכה בצירוף הראיות עליהן היא מתבססת. את העתקי הראיות יש למסור לביסט רק מרגע שהוגש כתב האישום.

לאחר שהוגשה תגובת מע"מ, הגיש ב"כ המערערת בקשה להקפאת הדיון בטענה כי מהחלטת מע"מ ותגובתו לבית המשפט עולה כי במע"מ כרכו את החלטתם בדבר שינוי הסיווג בעצם קיומו ותוצאותיו של ההליך הפלילי. לפיכך הגישה ביסט בקשה לעיכוב כל ההליכים האזרחיים, עד לתום הבירור בהליך הפלילי המקביל, כדי לאפשר לה לשמור על זכותה להימנע מהפללה עצמית ומפגיעה בזכויותיה האחרות.

בית המשפט פסק כי במידה וביקש המנהל לשנות סיווגו של נישום, שלא על-פי בקשת הנישום, עליו לתת הזדמנות להביא בפניו את טענותיו. הוראת חוק זו נותנת למעשה ביטוי לכלל השימוע, הדורש כי רשות מנהלית לא תפגע באדם אלא אם נתנה לו קודם לכן הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפניו.

במקרה הנוכחי, פסק השופטת קרת-מאיר, אין מחלוקת עובדתית בין הצדדים באשר לעובדה כי החלטת המנהל ניתנה מבלי שנשמעה עמדתה של המבקשת. לדעת בית המשפט, "אי מילוי חובת מתן ההזדמנות להשמיע את טענות המבקשת באשר לסיווגה, גורם גם במקרה שבפני לפגיעה בכללי הצדק הטבעי, שתוצאתה היא ביטול החלטת המנהל בענין הסיווג."

זאת ועוד, בית המשפט קיבל את עמדתו של ב"כ המערערת, שלפיה מר זאב פורת, אשר נתן את ההחלטה בשלב הראשון, פסול מלדון בשימוע של החברה, ויש למנות אדם אחר שיתן החלטה לאחר שימוע כדין.

התוצאה אליה הגיע בית המשפט היא, כי דין ההחלטה אשר הוצאה על ידי מנהל מע"מ נתניה – להתבטל, ויש להחזיר את הדיון למע"מ על מנת שתתקבל החלטה לאחר שתישמע עמדת המבקשת.

חזרה לדף מאמרים בנושא מס ערך מוסף